Bitcoin 973.77
$10,630.66 9.16%
Ethereum 12.44
$224.08 5.55%
Zcash 5.97
$79.81 7.48%
Tether 0.00
$1.01 0.39%
Monero 8.88
$84.01 10.57%
Cardano 0.00
$0.06 4.1%
EOS 0.23
$4.10 5.63%

Blockchain Ended ICO

Neutral
500000 10000000 5%
Neutral
Goal: 450000